Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu

 
Da bi se pojava kondenzacije dimnih plinova svela na što manju mjeru na minimalnom režimu rada ložišnog uređaja kad je ona
i najizraženija potrebno je voditi računa da izabrana minimalna snaga za loženje ne bude preniska u odnosu na nazivnu snagu.

 

 Da bi se ispunio ovaj zahtjev potrebno je voditi računa o sljedećem:


a) minimalni učinak gorača ne smije biti prenisko odabran,
 

b) broj i toplinski učinak kotlova treba prilagoditi promjenama opterećenja,
 

c) regulaciju rada gorača izvesti po mogućnosti sa dvije veličine plamena.

 Regulaciju rada, uključeno-isključeno, dozvoljava se
iznimno na manjim kotlovskim jedinicama.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004