Home
 Povijest
 Zašto čistiti
 Zakon
 Područje koncesije
 
 Cjenik
 O nama
 Sport i KDS
 Slike sa terena
 Oprema
 

  

Tako je to bilo '80-tih...

Pritisak zraka za izgaranje

 
Pritisak zraka za izgaranje bitno utječe na mogućnost pojave kondenzacije dimnih plinova. Proces izgaranja u ložišnom uređaju treba voditi sa što manjim pretičkom zraka.

 

 U suprotnom, ukoliko je pretičak zraka prevelik, sumpor sadržan u loživom ulju u znatnom dijelu izgara u obliku sumpornog trioksida što bitno utječe na povećanje temperature rošenja i znatnije izraženu kondenzaciju dimnih plinova.

 Da bi se postigla pravilna regulacija odnosa gorivo-zrak uz istovremeno optimalni pretičak zraka vrlo je bitan pravilan izbor plamenika kao i visoka stručnost osobe koja se bavi regulacijom. 

 Osim toga, pitanje pravilne podešenosti rada plamenika je u direktnoj vezi s ekonomičnošću rada ložišnog uređaja što za sobom nameće potrebu redovne kontrole ispavnosti i pravilne podešenosti plamenika.

  Navedenu kontrolu ispravnog rada plamenika mogu vršiti stručni radnici dimnjačarske struke koji su prethodno prošli određeni stručni seminar namijenjen njihovom usavršavanju na tom planu.

 Zanimljivosti

-Što kažu o nama
-Isječci iz tiska
 
 

 Nesreće

-Izgorjeli zbog
 neispravnog
 dimnjaka
-Zapaljeni dimnjak
 uzrok nesreće

 Što treba znati

1.  kondenzacija dimnih plinova
2. vrsta goriva
3. sadržaj sumpora u gorivu
4. temperatura rosišta dimnog plina
5. materijal dimnjaka
6. izolacija dimnjaka i dimnjake 
7. poroznost dimnjaka
8. visina dimnjaka i duzine dimnjake
9. pritisak zraka za izgaranje
10. karakteristika ložišta
11. minimalna snaga uređaja za loženje u trajnom pogonu
12. učestalost uključivanja i isključivanja iz pogona

 

Najbolji pregled

1024x768 sa

 Izrada:

5.0 ili noviji

©2004